Mazmun marketingiňiz üçin redaksiýa senenamasyny nädip döretmeli - Semalt meýilnamalaşdyrmak boýunça maslahatlarWeb sahypalary kyn bolup biler. 3 sahypalyk sahypa bilen işleýän wagtyňyz, haýsy mazmunda ýazandygyňyzy we haýsy mazmunyň galandygyny bilmek gaty aňsat. Şeýle-de bolsa, ýüzlerçe ýa-da müňlerçe mazmuny bolan web sahypasy bilen täze bir top oýny we şeýle web sahypasynyň bardygyna ynanmak. Şeýle ýagdaýlarda, beýle mazmun nädip dolandyrylýar?

Şeýle köp mukdarda mazmunyň nähili kyn we çylşyrymly bolup biljekdigi eýýäm düşnüklidir. Redaksiýa senenamalaryny ulanmak bilen mazmun marketingi aňsatlaşýar we 1-nji sahypadaky maksadyňyza ýetmek has aňsat görünýär. Qualityokary hilli mazmuny yzygiderli taýýarlamak üçin redaksiýa senenamasy bolmaly.

Mazmun, onlaýn marketing tagallalaryňyzy güýçlendirmek üçin zerur ýangyçdyr. Mazmun strategiýasy bolmasa, syzýan ýangyç guýujy awtoulag ýaly göreşersiňiz. Siz gaty köp güýç sarp edersiňiz, ýöne ýeterlik netijeleri gazanmak üçin göreşersiňiz. Netijeli mazmun marketing strategiýasyna ýetmek üçin web sahypalary, web mazmuny we blog eýelerine seresaplylyk bilen meýilleşdirilen redaksiýa senenamasy gerek.

Redaksiýa senenamasy näme?

Redaksiýa senenamasy diňe seneler bilen söhbetdeşlik däl ýa-da mazmun haçan çap edilmeli. Gowy redaksiýa senenamasy bilen kartalaşdyrylan mazmuna, jogapkär taraplara, şahsy maksatlary satyn almaga we bu mazmuny gowşurmagyň usullaryna serediň.

Redaksiýa senenamasyna duşsaňyz, aşakdaky aýratynlyklary görüp bilersiňiz ".

Näme üçin redaksiýa senenamasyny ulanmaly?

â € ¢ Mazmuny öndürmegi we neşir etmegi gurnaýar we dolandyrýar.
â € ¢ Mazmuny marketing kanallarynda netijeli paýlap bilersiňiz.
â € ¢ Şahsy adamlar mazmun öndürmekde we mahabatlandyrmakdaky rollary üçin jogapkärçilik çekip bilerler.
â € ¢ Mazmun önümçiligiňiziň mazmun strategiýasyna laýyk gelýändigine göz ýetirip bilersiňiz.
â € ¢ Häzirki çeşmeleriňize baha bermäge we mazmun strategiýasyndaky boşluklary doldurmak üçin täze usullary öwrenmäge kömek edýär.

Redaksiýa senenamasyny döretmek

Şeýle möhüm bir zat üçin ulanyjylar ajaýyp mazmun marketingine ýetmek üçin redaksiýa senenamasyny döretmegiň we ulanmagyň dogry usulyny öwrenmeli. Redaksiýa senenamasyny ulanmak ortaça gözegçini makala bulam-bujarlygyndan halas edýär. Redaksiýa senenamasy bilen web mazmuny dolandyryjylary halaýarlar Semalt mazmun marketing strategiýany aňsatlyk bilen dolandyryp biler. Topar hökmünde guramaçylykly gurluşymyz bar we web mazmuny ulanylanda bu zerur.

Redaksiýa senenamasyny döretmäge howlugmazdan ozal ýatdan çykarmaly däldiris ajaýyp redaksiýa senenamasy ýaly zadyň ýokdugyny. Gatnaşýan topara laýyk redaksiýa senenamasy döredilýär. Iň amatly redaksiýa senenamasyny tapanyňyzda, redaksiýa senenamaňyzy düzmezden ozal bermeli käbir möhüm soraglar bar.

â € a Redaktorlyk senenamasyny nirede döretmeli?

Redaksiýa senenamaňyzy döredeniňizde bu ilkinji soragyňyz bolmaly. Marketing platformalarynyň köpüsinde içerki redaksiýa senenamalary bar, bu size mazmun üçin iş akymyny döretmegi, senenamalarda meýilleşdirmegi we bu mazmuny redaktirlemegi, neşir etmegi we paýlamagy dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar.

Mazmun marketingiňiz üçin redaksiýa senenamaňyz ýok bolsa, senenamaňyz hökmünde hyzmat etmek üçin Google sahypasyny ýa-da Excel elektron tablisasyny ulanyp bilersiňiz. Hepdede ýa-da aýda bir tab belligini isleseňiz, bir ýyl ýa-da has köp wagtlap ýörite iş kitabyny döredip bilersiňiz.

â € a Redaktorlyk senenamasyny mazmun marketing strategiýasy bilen nädip deňleşdirmeli?

Mazmun marketing strategiýasyny döretmek bilen, redaksiýa senenamanyňyzyň düýbüni tutduňyz. Mazmun strategiýasynyň nämedigini göz öňünde tutsak, neşir edýän mazmunyňyzyň SEO strategiýasyna laýyk geljekdigine düşüneris. Bu mazmuny döretmek, redaktirlemek we neşir etmek üçin redaksiýa senenamasy gerek bolar, şonuň üçin bu üç faktoryň paýlaşýan gatnaşygy.

Mazmun marketing strategiýasynda, ara alyp maslahatlaşmak isleýän esasy mowzuklaryňyz bolan mazmun sütünlerini döredýärsiňiz. Bu sütünler siziň markaňyza, wezipäňize we sanawda bolmagy umyt edýän SEO açar sözleriňize laýyk gelýär.

Redaksiýa senenamasy üçin her sütün üçin sütünler bolup biler we her sütüniň aşagynda indi baglanyşykly mowzuklar bar. Mysal üçin, fitnes kompaniýasy hökmünde mazmun sütünleriňiziň biri iýmitlenmek we sagdyn iýmitlenmek bolup biler we şol sütüniň aşagynda reseptler, nahar meýilnamalary, bilermenleriň maslahaty we başgalar ýaly mowzuklar bar.

â € a Redaktorlyk senenamasy üçin pikirleri nädip tapmalyRedaksiýa senenamaňyzyň gutularyny dolduryp başlamazdan ozal pikirler gerek. Bu prosesi gyzykly etmek üçin topary bu işe çekmek ýa-da özüňiz karar berip bilersiňiz.

Esasy mazmun marketing gyzyklanýan taraplaryňyzy ýygnamak bilen, redaksiýa senenamasy üçin her pikiri ýok etmek üçin beýni hüjümi sessiýasyny döredip bilersiňiz. Şeýle hem, marketing topary, SEO topary we başgalar ýaly özüňizi we beýleki toparlary çekip bilersiňiz, beýni hüjümi sessiýasynyň öndürijiligini üpjün etmek üçin ony meýilnama bilen düzmeli. Leaderolbaşçy hökmünde mazmun sütünleri we web sahypaňyzda umyt edýän mazmun görnüşleri arkaly okyjylar bilen gürleşip bilersiňiz. Ondan soň, her sütüne laýyk boljak mazmuny beýni hüjümi üçin 10-20 minut sarp edip bilersiňiz. Mazmuny marketing strategiýasyna ýetmek üçin iň oňat strategiýany kesgitlemezden ozal bu pikirleri paýlaşyň we beýni hüjümi sessiýasyndan soň alyň.

â € content Mazmuny näçe gezek çap edýärsiňiz?

Her gün, hepdede ýa-da aýda bir gezek çap edilmeli mazmun barmy? Mazmuny näçe gezek çap etmek isleýändigiňizi anyklamak, redaksiýa senenamasyny şeýle zerurlyklary wizual görnüşde kanagatlandyrmak üçin nädip döredip boljakdygyny aýdyp biler.

â € content Mazmunyň birden köp görnüşini çap edýärsiňizmi?

Web mazmuny elmydama makalalary öz içine almaýar. Sahypaňyzda redaksiýa senenamasy döredilende hasaba alynmaly YouTube wideolary bolup biler we bu mazmun redaksiýa senenamasyndan tapawutlanar.

â € ed Redaktorlyk senenamaňyzda näçe adamy meýilleşdirýärsiňiz?

Gowy redaksiýa senenamasynda beýni hüjümi üçin birnäçe adam bolmaly we real wagtda berlen tabşyryklar barada pikir alyşmaly.

Redaksiýa senenamaňyzy formatlamak

â € a Senenama programmasynyň adaty senenamasyny halaýarsyňyzmy?

Stoluňyzyň üstünde goýlan uly kagyz ýüzünde möhletleri yzarlap başlanyňyzda, onuň görünişi ýaly ýönekeý däldigine göz ýetirersiňiz. Şeýle-de bolsa, adaty redaksiýa senenamasy şu. Muňa alternatiwa, redaksiýa senenamaňyzy dolandyrmak üçin Google Kalendar ýaly programmany ulanmak bolar. Bir kemçilik, mazmun dolandyryşynda neşir edilen senäni barlamakdan başga-da köp zat bar we diňe redaksiýa senenamalaryny ulanmak özbaşdak täsir edip bilmez.

â € ¢ Elektron tablisalaryny ulanmak

Elektron tablisalary mazmuny dolandyrmakda ençeme ýyl bäri halaýan gural hökmünde ulanylýar. Neşirýatçylara we mazmun döredijilere ähli zerur maglumatlar nokatlaryny bir ýerde görmäge mümkinçilik berýär. Elektron tablisalary hatarlarda we sütünlerde tertipli düzülen maglumatlary ýygnaýar. Microsoft elektron tablisalary we google elektron tablisalary ýaly programmalar bilen, elektron tablisalaryny döretmekde kynçylyk çekmersiňiz we öwrenmek kyn däl.

Elektron tablisasyny ulanyp, ony senenama programmaňyz bilen aňsatlyk bilen jübütläp bilersiňiz, size berlen möhletlere has gowy gözegçilik we habarlylyk berýär. .Csv faýly import etmek bilen, iş üçin zerur bolanda maglumatlary birnäçe ýere ýükläp bilersiňiz.

â € ¢ Taslamany dolandyrmagyň beýleki gurallaryKanban ýaly gurallar, taslamany dolandyrmak üçin wizual ulgam bolup hyzmat edýär, bu taslamanyň dürli etaplaryndan kartoçkalary geçirmegi öz içine alýar. Redaktorlaryň arasynda meşhur, sebäbi hiliň barlagyna garamazdan iş prosesini görkezmek üçin aňsatlyk bilen ulanylyp bilner we bu makala çap edilmezden ozal näçe eliň degenini hem hasaba alýar.

Diýmek, şeýle redaksiýa senenama guraly mazmun senenamaňyzy ýerleşdirmek üçin aňsatlyk bilen üýtgedilip bilner. Diýmek, mazmun çap etmezden ozal meýilnamalaşdyrmak we dolandyrmak üçin has köp ýer döredip bilersiňiz.

Indi redaksiýa senenamalarynyň mazmun marketing strategiýasy üçin nähili möhüm bolup biljekdigini we birini dizaýn etmegiň usullaryny bilýärsiňiz.

send email